بررسی مبانی حجیت قول رجالی
456 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: با پذیرش حجیّت قول رجالی در مرحله دوم بحث اساسی مبانی حجیّت است که علاوه بر مباحث علمی، شرایط وآثار حجیّت قول رجالی را نیزمشخص می کنند، در این نوشتار تحت عنوان «بررسی مبانی حجیت قول رجالی»تلاش براین بوده است که تمام مبانیی مطرح ویا قابل طرح در این مورد بررسی شود، تا عالمانه ومحققانه به مبنای صحیح ویا اصح دست یابیم که براساس تحقیق انجام شده حدود هشت مبنامانند :حجیت قول رجالی ازباب حجیّت بیّنه، حصول اطمنان ،رجوع به قول اهل خبره، ازباب حجیّت فتوا،ظنون رجالی ،انسداد باب علم وعلمی، خبر متواتر ویا مستفیض ،ومبنای هشتم از باب حجیّت خبر واحدثقه، وجود دارد، اماباتوجه به نقاط قوت واشکالاتی که برهرکدام ازمبانی ثمانیه مطرح اند، دراین نوشتار به این نتیجه می رسیم که بهترین ومستدل ترین مبنا درحجیّت قول رجالی همان مبنای هشتم یعنی حجیت قول رجالی ازباب حجیت خبرواحد ثقه است ودرشمول ادّله حجیت خبر واحد نسبت به قول رجالی مانع خاص وجود ندارد؛ درنتیجه درحجیت قول رجالی به جز شرایط خبر واحد شرایط دیگر مانند تعدد رجالیون وحسی بودن توثیق وتضعیف شان که درسایر مبانی مطرح است لازم نیست وتمام آثار حجیّت خبر واحد بر قول رجالی مترتب است.