ساختار اداری دولت رسول خدا «ص»در مدینه
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: دغدغه تشکیل حکومت وساختار دولت ،دراندیشه ها، به درازای تاریخ زندگی اجتماعی بشروجودداشته ومراحل گوناگون از انکار تا ضرورت واشکال مختلف از حکومت استبدادی تا حکومت الهی تجربه نموده است، در این نوشتار تحت عنوان«ساختار دولت رسول خدا«ص»در مدینه» تلاش بر این بوده که ضمن اثبات ضرورت حکومت ساختار دولت نبوی را در مدینه تبیین نماید،در همین راستا، مباحث در دوبخش عمده تنظیم شده است، ضمن تبیین کلیّات بحث؛ چون بررسی واژه های مهم وتبیین انواع دولت ها از حیث ساختار اداری و اثبات ضرورت حکومت دینی برای تحقق اهداف انبیاوسعادت حقیقی بشر در دونیا وآخرت برای همیشه با تحقیق به تاریخ اسلام وسیره رسول خدا«ص»بدست می آید که حضرت با آنکه مشروعیت حاکمیت ایشان مستقیم از جانب خداوند افاضه شده است ومبتنی بر آراء مردم نبود ه اما برای تشکیل حکومت واجرای قوانین ضمن اقدمات اوّلیه در جهت فراهم شدن زمینه چون تعین نمایندگان «نقیبان دوزادگانه»وبنای مسجد واستحکام جامعه از طریق پیمان اخوت ؛به طور مستقیم ایشان اقدام بر تشکیل دولت می زند که از قانون اساسی تا قوه هاو بخشهای حکومتی ودولتی متناسب با جامعه مدینه شکل می گیرد.