حکم سه طلاق دریک مجلس از دیدگاه مذهب اهلبیت «ع»و مذاهب اربعه عامه
39 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در این نوشتار با مطالعه تطبیقی در باره یکی از نهادهای فقهی و حقوقی در مذهب اهل بیت «ع» و مذاهب اربعه عامه« حنبلی ،حنفی ،مالکی ،شافعی »تحت عنوان «حکم طلاق ثلاث در یک مجلس» که از دیدگاه فقه امامیه بالاتفاق آثار طلاق ثالث را ندارد بخلاف مذاهب اربعه به جز عده ی خاص از علمای شان طلاق ثلاث در یک مجلس آثار طلاق ثالث را دارد، بر اساس تحقیق انجام شده در پرتو قرآن وسنّت وسایر دلایل معتبرعقلی ونقلی بدون تردید طلاق ثلاث طلاق ثالث محسوب نمی شود که با مقاصد و مذاق شرع نیز هماهنگ است که اهل عامه نیز قبول دارند اما استدلال اهل سنت حکم خلیفه دوّم است که با توجه به اصول فقهی و تفسیری از نظر نویسنده حکم مذکور از مصادیق بارز اجتهاد در مقابل نص می باشدکه شرعا و عقلا مردود می باشد.