بررسی ماهیت قضاوت و جنسیت قاضی
30 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: مسأله جواز و عدم جواز قضاوت زنان گرچه در نزد قدما عدم جواز یک امر مسلم بوده است از همین رو در بسیاری ازکتب فقهیی گذشته یا اصلا پرداخته نشده ویا فقط به ذکر شرطیت ذکوریت در قاضی اکتفی شده است، اما در عصر حاضر بعضی در دخالت جنسیت در مورد قاضی تردیدنموده است و چه بسا بعضی فتوا به جواز داده اندعلم و درایت زنان وورود شان در بسیاری از مشاغل سیاسی و اجتماعی مزید بر علت می شود که نظر فقهای گذشته مورد نقد وبررسی قرار گیرد و قلم های فراوان در این زمینه زده بشوند وهر کدام ادله طرفین را مورد خدشه ونقد قرار دهند. در این نوشتار تحت عنوان «بررسی ماهیت قضاوت وجنسیت قاضی » تلاش شده ماهیت قضاوت از نظر لغت و اصطلاح قرآن وسنّت وفقه وعرف قضایی امروز بررسی شود که براساس تحقیق انجام شده قضاوت در لغت و اصطلاح های مذکوره عبارت است ازاعمال ولایت قاضی در صدور حکم بر له یکی و علیه دیگری به طوریکه این حکم الزام آور می باشد بدون تردید در معنای قضاوت اجتهاد جامع و ولایت خوابیده است بر این فرض برای زنان قضاوت جایز نیست براساس دلایل متعدد ،ولایت از زنان سلب شده است و سلب این مقام از زن به معنای نقص زن در انسانیت وحقوق شان هم نیست تا ناقض حقوق زن باشد بلکه بر اساس نظام احسن جنسیت در تشکیل یک جامعه ی کامل شدیدا دخالت داردهر انسانی استعداد و توانایی های خاص خودش را دارند چه بسا زنان در بخش دیگر زندگی اجتماعی نسبت به مردان از اولویت بیشتر بر خوردار باشند. امّا بر اساس عرف جهانی در حال حاضر که وظیفه قاضی حل و فصل دعوا بر اساس قوانین مدونّه می باشد و در واقع قاضی وظیفه تطبیق قوانین را دارد قضاوت نه تنها اعمال ولایت نیست بلکه یک مقام اجرایی مثل مقام های دیگر می باشد دیگردلیل بر منع وجود ندارد مگر به خاطر عوامل خارجی دیگر که بحث جداگانه دارد.