بررسي نظريه حق الطاعه
34 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چكيده : نظريه ي «حق الطاعه» كه در اين نوشتار مورد بحث وبررسي قرار گرفته است منسوب است به شهيدصدر،گرچه با مراجعه به كلمات بزركان مي بينيم به نحوي ريشه دركلام قدمانيزدارد، امّا به عنوان يك نظريه وعنوان مستقل ومستدل اوّلين بار توسط شهيدصدرمطرح مي شودكه براساس اين نظريه درمقام شك وشبه دروجود تكليف حتي بعد الفحص و اليأس عن الدليل، تا قطع به عدم تكليف حاصل نشده است، وظيفه ي عملي مكلّف درمورد ظن حتي در مورد احتمال وجود تكليف، اصل اوّلي عقلي، احتياط عملي است، قائلين به حق الطاعه معتقدندكه حق الطاعه درباره ي خداوند به جهت مولويت ذاتي حضرت حق كه از مقام خالقيت ومولويت و مالكيت او ناشي شده است ،به حكم ويا ادراك عقل عملي درمقام امتثال تكليف توسعه داردكل مواردشبه حتي موارداحتمالي را نيزدربرمي گيرد،قاعده قبح بلابيان در اين مورد جاري نيست چون اين قاعده مبتني برقياس مولاي حقيقي به موالي عرفيه كه موليت شان اعتباري است، مي باشد كه اين قياس باطل است ؛اما از ديد مشهور اين سخن قابل پذيرش نيست علاوه بر اشكالات وارده براين نظريه ، عمده اشكال اينكه در نزد قائلين به حق الطاعه ميان اصل اطاعت و دايره آن ملازمه است وحال آنكه چنين ملازمه وجود نداردچه بسا اصل اطاعت عقلي باشد اما دايره بر طبق بناي عقلاباشدكه محدود است، اشكال مهمتراينكه ميان مقام مولويت ذاتي خداوندكه ناشي ازخالقيت ومالكيت است با مقام شارعيت خداوند خلط شده است امتثال تكاليف ناشي از مقام شارعيت خداوند است كه محدود به دايره ي امر و نهي واصل است.