جرم مشهود وآثار آن درآئین دادرسیی کیفری«ایران-افغانستان»
38 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتارکه در دست دارید تحت عنوان «جرم مشهودوآثار آن در آئین دادرسی کیفری»به شناسائی این نوع جرم از حیث کیفیت وقوع ومصادیق وآثار آن پرداخته است،جرم مشهود از حیث ماهیت آن نوع جرم است که تصادفا درمنظر ومرئی ضابطین قضائی واقع شودمانند تصادف خود رو با یک انسان در حظور پلیس و یا بلا فاصله پس از وقوع جرم ضابطین در محل حاضر شوند ،اما در قوانین موضوعه مصادیق زیادی برای این نوع جرم شمارش شده اندکه در واقع ازحیث حکم جرم مشهود اند. ماننداینکه دو نفر یا بیشترکه ناظر وقوع جرم بوده اند و یا قربانی جرم بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معینی را مرتکب جرم معرفی کنندویا بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه یا اسباب و دلایل جرم درتصرف متهم یافت شود یا تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شودویا متهم بلافاصله پس از وقوع جرم که قصد فرار داشته یا در حال فرار دستگیر شودو مواردی دیگراینکه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورین را به خانه خود تقاضا کندویا ولگردیی شخص محرز شود، همه این موارد از مصادیق جرم مشهود قرار داده شده اند. ضابطین قضائی در این نوع جرم ،بدون کسب تکلیف از دادگاه وظیفه دارند وارد عمل شوند ضمن دستگیرنمودن متهم ومتهمان تحقیقات مقدماتی را نیز انجام دهند با انجام تحقیات تمام مراحل راضمن صورت جلسه ،همراه متهم در ظرف 24 ساعت به داد گاه ار سال دارند .