اصل عدالت در روابط بین الملل
35 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: مفاهیمی چون عدالت واحقاق حقوق از مفاهیم است که هر انسان و جامعه انسانی باالفطره اورا دوست دارند وتمام تلاش هادر این مسیر ولو به حد ادعای منتهی می شونددر این نوشتار تحت عنوان «عدالت در روابط بین الملل»ابتدا معنا و منشاء عدالت در اسلام که همان احقاق حق، بر اساس آنچه خداوند برای مصالح دونیوی و اخروی افراد بشر تعین نموده است بررسی وجایگاه آن در اسلام تبیین شده است که بااستنادبه آیات قرآن مجید و روایات وارده از معصومین«علیه السلام »و ادراک عقلای عالم عدالت به معنای مذکور اساس و روح تعالیم اسلام راکه بخش از آن تعیین روابط انسانها در عرصه جهانی است تشکیل میدهد،اسلام باتکیه بر این اصل نه تنها ظلم را نمی پذیرد بلکه در هرشرایط اعم ازصلح وجنگ در ابعاد مختلف از جعل قوانین ومعا هدات و صدور حکم وداوری و رعایت امانت و حقوق دیگران رعایت عدالت را برای تمام انسانها وجوامع بشری برطبق اصول وظوابط جامع امر ضروری می داند . کلید واژه ها:«عدالت ،روابط بین الملل،قانون،فقه سیاسی »