رابطه ی امارات واصول عملیه «تعارض،ورود،حکومت»
50 بازدید
محل نشر: نشده
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: رابطه ی ا مارات معتبرواصول عملیه از مباحثی است که میان علمای اصول مورد بحث وگفتگو بوده است و نظریه های متعدد ازنظریه ورود وحکومت وتعارض وتخصیص مطرح شده است امّا به صورت مقایسه ی کمتر مورد توجه قرار گرفته بلکه اکثراز اصولین در کتب شان به تبیین نظریه خود پرداخته اند در این نوشتار ضمن پرداختن به تبیین معانی واژه های مذکور ، اقوال موجودموردبررسی ومقایسه قرار گرفته که بر اساس تحقیق انجام شده رابطه میان آنها نه ورود است ونه حکومت بلکه تعارض است اما به جهت محذورجریان قاعده تعارض ومحذورتخصیص ادّله امارات به سبب ادله اصول،ادله اصول به سبب ادله امارات تخصیص زده می شوند.