مبانی التزام به شرط در فقه وحقوق
37 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مبانی وچرائی، التزام ووفای به مفاد شرط، با توجه به جایگاهی ویژه وگسترده ی شرط در معاملات ومعاهدات ملّی وبین المللی، از مباحث کلیدی ومهم فقهی وحقوقی تلقی می شودکه دراین نوشتار ،ضمن بررسی معانی شرط واقسام آن از جهات مختلف حقیقی واعتباری ،جاعل،شرط صحیح وباطل و....،در جهت پاسخگوی به مسأله مذکور پرداخته شده است که می توان به اصول وقواعد ی چون اصل لزوم وفای به عهد ؛مستفاد از آیات قرآن کریم و احادیث معصومین«علیهم السلام »وسیره مستمره ی میان مسلمین واجماع علمای اسلام در التزام به شرط انگشت گذاشت،این امور به خوبی به عنوان اصول وقواعد معتبر نقلی وعقلائی دلالت بر لزوم وفا به شروطی که در ضمن عقد ویا به صورت ابتدایی کسی متعهد می شود دارند. کلید واژه ها«شرط،عقد،التزام ،بیع»