نگاه به آیات حقوقی قرآن
35 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عناوینی چون بومی کردن ویااسلامی نمودن علوم انسانی در مجامع علمی وآثار وگفتار اندیشمندان در این سالهای اخیر زیاد بکارمی روندوگامهای نیز برداشته شده اند،بدون تردید با توجّه به تدوام عمراحکام اسلام از روز نزول تاآخر عمر تاریخ بشر وظیفه ی علما ودانشمندان اسلامی است که با توجّه به کلی بودن بسیاری از احکام اسلام ؛مسایل جزئی را متناسب باهر زمان وشرایط در حوزه های متعدد زندگی بشر از منابع اسلامی بدون وام گیری از مکاتب ودید گا های دیگران بدست آورند، طبق تحقیق انجام شده بهترین راه در تحقّق هدفی مذکور تحقیق در خود منابع اسلامی است که در این مقاله بخشی از آیات حقوق قرآن کریم چون حقوق بشر وحقوق بین الملل وحقوق مدنی وجزائی مورد توجه واقع شده است