احکام فقهی تشویق کننده وباز دارنده در اصلاح الگوی مصرف
32 بازدید
محل نشر: نشریه پیام اسلام
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: دغدغه ی بهبود اوضاع اقتصادی ومالی انسانهاوبهره وری درست والگومند از امکانات وسرمایه ها ومواهب خداونددر این جهان وحفظ وصیانت آنها از اهدار وتضییع به اشکال مختلف طبق اوضاع وشرایط وسطح تسلط انسان ها بر طبیعت همواره مورد توجه بوده وهست که شاهد تلاش ها ی وافر از نظر فکری واقدامات عملی در تاریخ اقتصادی بشر هستیم که تفاوت های مبنایی وشکلی عمیق در میان آنها وجود دارند، بطوریکه بسیاری از مکتب های اقتصادی بدون نظر داشت به جنبه های اخلاقی وتربیتی انسان تئوری های اقتصادیی ارائه داده اند که ضربه های بزرگ به کرامت انسانی چون محرومیت از هر گونه مالکیت ویاهضم وهلاک شدن انسان در غرور ثروت وزندگی حیوانی وارد ساختند، امّا در شریعت ومکتب متعالی اسلام بر خلاف سایرمکاتب بهبود وضعیت اقتصادوالگوی مصرف دولت وملت بر مبنای ارزش های اخلاقی وتربیتی وحیات معنوی تنظیم شده است، لذا در اسلام با ارزش گذاری ویژه به کار وتلاش از هرگونه درآمد نهی گردیده ودر حوزه ی مصرف نیز الگوومتد خاص ارائه داده شده است،در این نوشتار تلاش شده را هکارهای تعادل اقتصادی چون محدودیت هایی درحوزه ی مصرف مثل تحریم اسراف وتبذیر وهر نوع رفتار ی که مو جب به هدر رفتن اموال می شود وآثار سوء آن وراهکار های متناسب در جهت بدست آوردن ثروت وحفظ تعادل آن از امور منفی چون تحریم ربا واحتکار وگران فروشی وراهکارهای مثبت مثل مساقات، مذارعه ،شرکت واجاره مورد بحث واقع شود واژه های کلیدی«اسراف،تبذیر،اقتصاد،الگوی مصرف،»