نقش اجتهاد در پاسخگوی به نیاز های جامعه
31 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با اعتقاد به خاتمیّت وجهانی وجاودانگی شریعت اسلام مشکله ی هم کاسه کردن ثبات وتغییر ،قدم وحدوث یعنی همزیستی وهماهنگی دو سنّتی که درطبیعت خودشان بر ضد یکدیگرند،یکی در طبیعت خودش ثابت «احکام اسلام»ودیگری در طبیعت خودش متغیّر وسیّال است«مقتضّیات زمان» از دیر زمان محل بحث بوده است وامروز نیز به اشکال مختلف مطرح وتاطرح تاریخمندی احکام اسلام پیش رفته است؟! در این نوشتارتلاش شده باتبیّن ظرفیت ها ی فرا زمانی تعالیم اسلام به خصوص فقه از حیث متون ومنابع چون قرآن وسنّت معصومین«علیهم السلام» وحجیّت حکم عقل وسیره ی عقلا ونقش اجماع به معنای خاص وجامعیت روح فقه ازحیث توجّه به فطرت وطبیعت انسان وحفظ عدالت ومصالح دونیوی واخروی او ازیک طرف وعدم تأثیر تغییر زمان برجمیع حقایق عالم وآدم از سوی دیگربه مشکله وشبهه ی فوق پاسخ داده ونقش راهبردی وعینی اجتهاد به معنای کشف احکام از منابع فقهی با حفظ شرایط آن در پاسخگوی به نیاز های جامعه بیان گردد.