بررسی نیاز به ازدواج وتحقق استطاعت
33 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده: در این نوشتار تحت عنوان <بررسی نیاز به ازدواج و مانعیّت آن از وجوب حج> طبق اقتضای یک مقاله ی تحقیقی ابتدا مقدمه ای درباره جایگاه و تاریخچه حج و سؤال اصلی و ضرورت بحث مطرح شده است . با توجه به سؤال اصلی این بحث، که آیا با نیاز به ازدواج اگر انسان به مقدار هزینه ی سفر حج پول داشته باشد وظیفه او چیست؟ آیا حج واجب است یا نیاز به ازدواج مانع از تحقق استطاعت در نتیجه وجوب حج می شود؟ مباحث این مسأله به دو بخش کلّی تقسیم شده است: 1- بخش کلیات 2- اقوال و دلایل شان نسبت به مسأله در بخش اول حج و شرایط وجوب آن به طور اجمال همین طور جایگاه نکاح در فقه و بعضی واژه های مربوط به بحث مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم اقوال فقها که به دو دسته ی عمده تقسیم می شوند، و دلایل طرفین مطرح شده است . در پایان به این نتیجه می رسیم که مسأله مذکور به چند صورت قابل تصویر است که طبق تحقیق این نوشتار در فروضی که ترک ازدواج سبب عسرو حرج و یا حدوث مرض و یا از بین رفتن شخصیّت اجتماعی انسان شود؛ نکاح مقدّم است امّا در موارد دیگر که ترک ازدواج عسرو حرج را در پی نداشته باشد و یا با ترک نکاح احتمال و ظن وقوع در زنا وجود داشته باشد، آنطور که از جمع بندی اقوال فقها استفاده می شود در این فرض نیز وجوب حج به قوت خود باقی می باشد و اقوال کسانیکه حج را مقدم می داند منصرف به همین دو فرض أخیر می باشد.