سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه علمی فرهنگی عدالت، نشریه پیام اسلام 
مدیر اجرای 
1385/01/01 
ادامه دارد 
علمی اجرائی 
همکاری 
مدرسه امام حسین(ع) 
همکاری فرهنگی 
 
ادامه دارد 
فرهنگی مذهبی 
تدریس 
مدرسه امام حسین(ع) 
مدرس 
1374/07/01 
1378/03/28 
ادبیات ومنطق